درباره‌ما


ماموریت کارگزاری آنلاین بیمتیس

بیمتیس در نظر دارد در کاهش ریسک زندگی جامعه ایرانی، مشارکت داشته باشد و بتواند ارزش ریالی، روانی و زمانی بیشتری را برای بیمه گذاران با تکیه بر مفاهیم اقتصاد دیجیتال خلق کند.بیمتیس نقشی فراتر از فروش بیمه را برای مشتریان خود خواهد داشت و در زمانی که رخداد های ناگوار برای آن ها اتفاق می افتد، آن ها را پشتیبانی می کند.بیمتیس دست مهربانی را در حمایت از مشتریان خود به کار خواهد گرفت و با چتر حمایت خود امید را پس از ناگواری بوجود آمده در دل مشتریان خود ایجاد خواهد کرد.ما قصد داریم از مشتریان خود در مواجه با پدیده های ناخوشایند محافظت کنیم و حس امنیت را با تکیه بر نوآوری به آن ها هدیه دهیم.

چشم انداز کارگزاری آنلاین بیمتیس

ایجاد یک پلتفرم بیمه ای در اقتصاد دیجیتال و قرار گرفتن در سه پلتفرم اصلی بازاریابی و فروش صنعت بیمه کشور

ارزش های کارگزاری آنلاین بیمتیس

تعهد به نوآور بودن، مشتری مداری، ترویج اعتماد و صداقت، حمایت از رفاه کارکنان